ALGEMENE VOORWAARDEN

Fashion Whouse

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Fashion Whouse

Het Jach 7b

4101ER Culemborg

 

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69476950. Het BTWnummer van Fashion Whouse is: NL002347186B59

Fashion Whouse is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-42433556 en voorts per email te bereiken door een e-mail te sturen

naar info@fashionwhouse.nl

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de

betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Fashion Whouse met wie Fashion Whouse een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en leveringvan Zaken

1.5 Partijen: Fashion Whouse en Klant gezamenlijk.

1.6 Fashion Whouse: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Fashion Whouse, te vinden onder de URL

http://www.fashionwhouse.nl

1.8 Zaken: zaken welke Pracht Maat op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (email) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet.

5.3 Indien en voorzover Fashion Whouse niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Fashion Whouse heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Fashion Whouse garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn danook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Fashion Whousehiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Fashion Whouse er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Fashion Whouse mogelijk is, worden terugbetaald aan klant Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Fashion Whouse is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);

b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 Fashion Whouse zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel in te hoeven vullen) terug te sturen naar Fashion Whouse mits:

a. gezien de aard van de Zaken,de Zaken in de originele, ongeopende, onbevuild en alle labels en etiketten aan het artikel in

verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst

genomen door Fashion Whouse;

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Fashion Whouse het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is.

Artikel is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de klant in overleg met Fashion Whouse al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Fashion Whouse mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Fashion Whouse binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;

b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;

c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Fashion Whouse;

d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Fashion Whouse het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Fashion Whouse blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Fashion Whouse met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Fashion Whouse inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst

heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel

bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van

artikel van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van

artikel van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst

overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij

een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegegevens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Fashion Whouse

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend emailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming

gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Pracht Maat deze uitingen

sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Fashion Whouse aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Fashion Whouse, welk contact telefonisch, schriftelijk

en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene

Voorwaarden vermeld. Fashion Whouse zal uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3 Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde

rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Fashion Whouse is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullenna wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Fashion Whouse inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelfverantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens. mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van

Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.